جهت مشاهده بسته های قابل خرید، شماره سامانتل خود را وارد نمایید.

قیمت به ریال

خانواده سامان

بسته های جزیره

باشگاه مشتریان بانک سامان

بسته های عمومی