3 (گیگابایت) 4 (گیگابایت) 6 (گیگابایت)
0
800 (دقیقه) 1000 (دقیقه) 1500 (دقیقه)
0
80 (دقیقه) 200 (دقیقه) 400 (دقیقه)
0
100 (عدد) 200 (عدد) 500 (عدد)
0
روزه گیگابایت اینترنت دقیقه مکالمه درون شبکه دقیقه مکالمه برون شبکه پیامک
برای محاسبه قیمت شماره تلفن وارد کنید